Federatie Historie Sittard-Geleen-Born

Postbus 226 – 6130 AE Sittard
secretariaat@historiesittard-geleen-born.nl 
tel. 046-451 48 44

De Federatie Historie Sittard-Geleen-Born is een vereniging die zich volgens de statuten op de eerste plaats tot doel stelt “het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren en ondersteunen van het historisch onderzoek, in de breedste zin, van de gemeente Sittard-Geleen en van de relaties die Sittard-Geleen met andere plaatsen en regio’s heeft of heeft gehad”.

Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten waarvoor alle organisaties in de gemeente Sittard-Geleen die zich actief bezighouden met de historie van onze gemeente, waren uitgenodigd, is de Federatie statutair opgericht op 24 februari 2005.

Vervolgens heeft op 2 maart 2005 in aanwezigheid van wethouder Theo Hanssen de officiële oprichtingsvergadering plaatsgevonden in het Stadsarchief in Born.

De Federatie Historie Sittard-Geleen-Born wil het gestelde doel onder meer bereiken door het opzetten, in stand houden en ter beschikking stellen van diensten, al dan niet tegen vergoeding, aan de aangesloten lid-organisaties.

Lid van de Federatie kunnen die stichtingen, verenigingen en organisaties zijn die dezelfde doelstellingen nastreven en die tevens hetzelfde werkterrein hebben.

Op dit ogenblik zijn de volgende stichtingen, verenigingen en organisaties aangesloten bij de Federatie:

 • Heemkundevereniging “Bicht”
 • Heemkundevereniging “De Lemborgh”
 • Heemkundevereniging Geleen
 • Kring De Westelijke Mijnstreek (DWM) van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
 • Prof. Dr. Timmers Stichting
 • Stichting Charles Beltjens
 • Stichting Cultuurhistorisch Born
 • Stichting Cultuur-Historische Uitgaven Geleen
 • Stichting Ecrevissecomité Obbicht
 • Stichting Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold
 • Stichting Jacob Kritzraedt
 • Stichting Kasteel Limbricht
 • Stichting Monografieën uit het Land van Sittard
 • Stichting Monumenten Ophoven
 • Stichting Oude Salviuskerk Limbricht
 • Veldeke, Kring Gelaen
 • Veldeke, Kring Sittard
 • Vereniging “Sittards Verleden”

Op basis van een discussiestuk van het bestuur hebben de aangesloten leden te kennen gegeven belangstelling te hebben voor de volgende diensten:

 • het opzetten en up-to-date houden van een website,
 • het ter beschikking stellen van apparatuur (laptop, beamer, projector, scherm),
 • het aanbieden van archief- en opslagruimte,
 • het realiseren van een uitgiftebalie,
 • het uitgeven van een contactblad.

Voor de aangesloten leden wordt driemaal per jaar een Algemene Vergadering gehouden. Aansluitend wordt dan telkens een wisselende activiteit georganiseerd rond een thema dat gebaseerd is op of gelieerd met het historisch onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen.

Het begint een traditie te worden dat de vergadering van december plaatsvindt in de vorm van een minisymposium dat in samenwerking met het Stadsarchief Sittard-Geleen wordt georganiseerd en waarbij ook ander belangstellenden welkom zijn.

Samen met het Stadsarchief wordt jaarlijks een “Maaltijd van de Geschiedenis” georganiseerd en in het kader van de “Week van de Geschiedenis” een “Open Archievendag”.

Als koepelorganisatie van de cultuurhistorische organisaties wil de Federatie het overleg met de gemeente Sittard-Geleen en met de gemeentelijke diensten verbeteren.

Daartoe participeert de Federatie onder meer in het Monumentenplatform, een driemaandelijks overleg met de portefeuillewethouder(s), en in de Externe Klankbordgroep “Zitterd Revisited”.

De Federatie wil verder komen tot een meer intensieve samenwerking met het Stadsarchief, het Historisch Museum en met de mensen die binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor monumentenzorg en archeologie. Uitgangspunt zal daarbij zijn dat de zaken die een stadsdeel betreffen, het aandachtsgebied zijn en blijven van de betreffende leden, desgewenst met ondersteuning vanuit de Federatie, maar dat zaken die de hele gemeente betreffen, door de Federatie zullen worden opgepakt.