Stichting Monografieën uit het Land van Sittard

Postadres:

Stichting Monografieën uit het Land van Sittard
p/a Archief De Domijnen
Postbus 18
6130 AA Sittard

Ophalen boeken: Boekhandel Krings, Brandstraat 23, Sittard.

E-mail: monografieenlvs@gmail.com

Bankrekeningnummer
NL37 RABO 0187 6348 31 ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U)

De stichting Monografieën uit het Land van Sittard werd opgericht op 15 augustus 1986. Het doel van de stichting is het realiseren/uitgeven van een reeks historische bronpublicaties, met als werkgebied de gemeenten (zoals die begin 20e eeuw bestonden) Born, Broeksittard, Grevenbicht, Limbricht, Munstergeleen, Nieuwstadt, Obbicht-Papenhoven, Roosteren, Sittard en Susteren, plus de huidige gemeente Selfkant. De bedoeling is dat er ongeveer een keer per jaar een deel verschijnt.

Bestuur, tevens redactieraad:

A.M.P.P. Janssen, voorzitter
J.M.A. Kreukels, secretaris
J.W.H. Janssen, penningmeester
F.H. Keijsers, penningmeester
J.A. Knoors, lid
D.J.J. Lauwers, lid
J.H. Schrader, lid

Donateurs c.q. contactpersonen

De stichting werkte tot oktober 2014 met donateurs. De systematiek is aangepast. De stichting kent op dit moment contactpersonen.

U kunt zich opgeven als contactpersoon door een mail te sturen naar: monografieenlvs@gmail.com.

Monografie-contactpersonen zijn onze VIP’s. Als contactpersoon:

 • wordt u automatisch (via uw mail-adres) op de hoogte gehouden over het verschijnen van toekomstige uitgaven in de reeks Monografieën uit het Land van Sittard;
 • bent u ervan verzekerd dat voor u een of meerdere boek(en) worden gereserveerd voor de eerstvolgende uitgave in de reeks monografieën.

 

Het uitgeven van boeken in de reeks Charles Beltjens en de verkoop daarvan, is inmiddels door de Stichting Monografieën overgenomen.
Er zijn nog diverse boeken in de serie Charles Beltjens in voorraad. Zodra er een inventarisatie is gemaakt van de voorraad, wordt hiervan een overzicht opgenomen. 

 

Ons privacyreglement 

De Stichting Monografieën uit het Land van Sittard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig  om met persoonsgegevens. De Stichting Monografieën uit het Land van Sittard  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en met name aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement*; wij uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • nieuwe leden nadrukkelijk vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, met name voor het opnemen in een abonneelijst;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • bankrekeningnummers zijn uitsluitend bekend bij de penningmeester.

*Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • informatie uitwisselen
 • vragen over betalingen
 • contact over ingezonden artikelen door auteurs
 • contact over het bezorgen van boeken
 • contact met sponsoren
 • het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse presentatie van een boek of voor de jaarlijkse evaluatievergadering
 • het verzamelen van het verwachte aantal aanwezigen bij een presentatie/evaluatievergadering
 • het bijhouden van een abonneelijst (namen, adressen en e-mail adressen)
 • het bijhouden van een overzicht van bezorgers en sponsoren (NAW en e-mail adres)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres en/of e-mailadres
 • telefoonnummer

Als Stichting Monografieën uit het Land van Sittard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft of bezwaar wil maken, neem dan contact op met de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

 

Op 6 december 2018 verscheen het 24e deel in de serie Monografieën uit het Land van Sittard, geschreven door René Lauwers. Onderwerp is Lahrhof, de grote dubbelhoeve aan de Lahrweg, van oudsher behorend tot Broeksittard. 

 

Lahrhof, geschiedenis van een pachtboerderij

Op de gevel van het westelijk deel staat het jaartal 1760, maar het goed is zeer veel ouder, hoe oud weten we niet. Het was een leengoed afhankelijk van de heer van Born en stamt waarschijnlijk uit de middeleeuwen. De oudste vermelding die we thans nog kennen is van 1460. De administratie van de Bornse leengoederen is in de loop der geschiedenis verloren gegaan, zodat we nooit meer de oorsprong zullen kennen. De hoeve was in de 16e eeuw in handen van de familie Behr van Lahr, die onderling vele processen voerde over het bezit van de hoeve, tot in de destijds hoogste instantie, het rijkskamergerecht in Speyer. De processtukken bleven bewaard in het archief te Maastricht. De hoeve werd altijd verpacht en wel aan twee verschillende pachters. De hoeve vererfde binnen de familie en rond 1600 is er sprake van twee delen. De westelijke helft is in handen van de familie Von Leerodt en de oostelijke helft is in handen van de familie Behr van Lahr en hun verwanten de familie van Elven. In 1666 verwerft de familie Von Leerodt de westelijke helft in echt eigendom, en dat blijft zo tot de verkoop ervan in 1812. De andere helft blijft leengoed; dit deel wordt in twee rondes verkocht aan de voogd van Sittard Peter Ulner in de jaren 1660. Dit deel vererft via een dochter naar Jacob Heinrich Heidtman, ambtman van Wassenberg, die enorme schulden heeft, oa bij zijn zwager Mathias Maes, voogd van Sittard. Deze komt in de gevangenis terecht wegens (vermeende?) fraude. Zijn bezittingen worden verkocht waarbij zijn aanklager Conrad Godfried Grein de helft van Lahrhof overneemt. Zijn zoon en opvolger Johan Henrich maakt carrière en wordt zelfs Freiherr von Grein. Zijn dochter getrouwd met de Freiherr von Reibeld uit Mannheim erft zijn deel van Lahrhof. Zij had geen kinderen en daarom ging de halve hoeve naar de kinderen van haar zwager en dus in de familie Von Reibeld. Hun laatste eigenaar is de baron Rudolph de Reibeld, die in de Franse tijd nog even maire (burgemeester) van Sittard was. In 1832 verkoopt hij oostelijk Lahrhof aan Jacob Clemens. Beide helften worden nog een paar keer verkocht en uiteindelijk in 1879 zijn beide helften eigendom van de familie Houtappel uit Maastricht. Zij verkopen het geheel in 1889 aan Charles de Limpens van kasteel Doenrade. Hij vermaakt Lahrhof per testament in 1893 aan de Weldadige Stichting Jan de Limpens, die nu nog altijd eigenaar is van het complex. Over Lahrhof werd nog een heus grensconflict uitgevochten tussen de toenmalige gemeenten Broeksittard en Sittard, waaraan in 1820 zelfs koning Willem I te pas moest komen om het op te lossen (overigens in het voordeel van Broeksittard wat historisch gezien terecht was). De beide helften waren dus steeds verpacht. Ook over de pachtersfamilies (bijvoorbeeld Kamps, Ruers, Reubsaet, Banens, Frijns, Damoiseaux, Eussen, Renckens, Giesen, Schiffeleers, en sinds 1869 tot op heden de familie Vroemen) is uiteraard het nodige beschreven in dit boek.

 

Verkoopprijs

De verkoopprijs voor het boek ‘Lahrhof, geschiedenis van een pachtboerderij’, 272 pagina’s en rijk geïllustreerd, is vastgesteld op € 24,- (+ eventueel bezorgkosten € 4,50).

 

Afhalen of bezorgen

Boeken die rechtstreeks zijn aangekocht via de Stichting Monografieën (zie verder bij ‘Aankoop van het boek bij Stichting Monografieën), kunt u na 6 december 2018 afhalen bij boekhandel Krings, Brandstraat 23, Sittard.

Verzendkosten Nederland: € 4,50 per boek. Meerdere boeken: € 6,95 voor 2 tot 10 kg.

Buitenland € 9,80 per boek.

 

Aankoop van het boek bij Stichting Monografieën

U koopt het boek door € 24,- (of vóór 28 oktober 2018 € 20,-) over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

Gelieve in uw mail het volgende op te nemen:

 1. het aantal exemplaren, 
 2. afhalen of bezorgen,
 3. het totale bedrag dat u overmaakt en
 4. uw (post)adres

Als Stichting Monografieën uit het Land van Sittard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij daar zorgvuldig mee om. Ons Privacyreglement vindt u op onze website. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft of bezwaar wil maken, neem dan contact op met de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

 

In 2016 is verschenen:

BERG AAN DE MAAS, monografie van een Maasdorp:

Aankoop van het boek Berg aan de Maas:

U koopt het boek door € 26,- per boek (of € 29,- per boek bij bezorging) over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

Gelieve in uw mail het volgende op te nemen:

 1. het aantal exemplaren, 
 2. afhalen of bezorgen,
 3. het totale bedrag dat u overmaakt en
 4. uw (post)adres.

BERG AAN DE MAAS

Monografie van een Maasdorp

Voor het eerst in de geschiedenis verschijnt in het najaar van 2016 een apart boek over Berg aan de Maas. Het initiatief hiervoor is genomen door de Stichting Monografieën uit het Land van Sittard.

Over Berg aan de Maas zijn sinds de succesvolle uitgave van het boekwerk “Overmunthe” in 1978 door de toenmalige gemeente Urmond, destijds bestaande uit de plaatsen Urmond en Berg aan de Maas, nog diverse artikelen verschenen. Ook zijn er nu archiefbronnen ontsloten die destijds in 1978 (nog) niet bekend waren of niet belicht konden worden.                            

Het voornemen is om begin december 2016 te komen tot een actuele monografie over het Maasdorp met hierin vele nieuwe gegevens over de historie van Berg aan de Maas en zijn bewoners. Met name de recente en sociale geschiedenis zal veel mensen heden aanspreken.

Voor het schrijven en de samenstelling van dit boek is een beroep gedaan op diverse  schrijvers en onderzoekers, met name Louis Broekmeulen, Guus Janssen, Jean Knoors, René Lauwers, Jan Schrader, Peter Schulpen en Harry Strijkers. Alle auteurs werken belangeloos mee aan deze uitgave.

 Inhoudsopgave:

- InleidingRedactiecommissie
- Berg aan de Maas in het hertogdom GulikRené Lauwers
- Relatie tussen Nattenhoven en Berg aan de MaasJean Knoors
- Het Bergse veerpont vóór 1800Louis Broekmeulen
- Het Bergse veerpont na 1800Jean Knoors
- De aanleg van de BergerwegPeter Schulpen
- Berg aan de Maas in de Franse TijdJan Schrader
- Berg aan de Maas onder de gemeente Urmond / SteinHarry Strijkers
- Kerkgeschiedenis tot 1840Guus Janssen
- Kerkgeschiedenis na 1840Harry Strijkers
- Gedenkwaardige feiten uit de oorlogsperiode 1940-1945Harry Strijkers
- Economische bedrijvigheid, o.a. grindbrekerij Juliana v/h Louis Muyres, Boerenleenbank Berg, Bergse cafés, enz.Harry Strijkers
- Uitbreidingen, straten en pleinenHarry Strijkers
- Oogstdankfeesten in vogelvluchtHarry Strijkers
- Markante Bergenaren, o.a. Zef Bouts, koster Hendrik Demandt, Lei Horrichs, Theodoor Renier Neutelings, Hub Peters, de gemeente-ontvangersfamilie Houben en alle koninklijk onderscheiden BergenarenHarry Strijkers
- FotogalerijHarry Strijkers
- BibliografieHarry Strijkers
- Algemeen namenregisterRené Lauwers

Het boek omvat circa 200 pagina’s en wordt bijzonder rijk geïllustreerd met vele niet eerder gepubliceerde foto’s, kaarten en tekeningen. Het boek verschijnt in een gebonden uitvoering met harde gelamineerde boekband. De artikelen zijn vlot geschreven, zodat naast de kenner van de plaatselijke geschiedenis ook de belangstellende lezer ruimschoots aan zijn of haar trekken komt.

U koopt het boek door 26 euro over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com. Gelieve in uw mail het volgende op te nemen: het aantal exemplaren, afhalen of bezorgen, het totale bedrag dat u overmaakt en uw (post)adres. Indien men het boek bezorgd wil hebben, dient men 29 euro over te maken. De oplage wordt bepaald aan de hand van het aantal intekenaren. Er volgt géén herdruk.

Na de presentatie op vrijdagavond 2 december 2016 is het boek voor intekenaren op dezelfde avond af te halen bij café Knoors-Meeks aan het Beatrixplein vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur. Hierna kunnen intekenaren hun gereserveerd en betaald boek afhalen bij FokatjaItaliaanse specialiteiten & brood, eveneens gevestigd aan het Beatrixplein 4A te Berg.

Belangstellenden kunnen bij Fokatja aan het Beatrixplein 4A in Berg, zo lang de voorraad strekt, ook een exemplaar kopen:
voor de prijs van 26 euro.

 

Op 20 november 2014 is verschenen:

Abshoven, wel en wee van een monument en zijn bewoners:

Eind november 2014 verschijnt het volgende deel in de serie Monografieën uit het Land van Sittard. Onderwerp is ditmaal Abshoven waarvan klooster en kerk onlangs zijn gerestaureerd. Na er jarenlang als afgebrande ruïne treurig bij te hebben gestaan hebben de gebouwen onlangs weer een nieuwe bestemming gekregen. Dus een perfect moment voor een boek over dit complex, dat een overzicht geeft van de geschiedenis van Abshoven, die al begint in de 13e eeuw.

Het boek is geschreven door een schrijversgroep en beslaat negen hoofdstukken.

Als eerste wordt de geschiedenis van landschap en natuur waarin de gebouwen liggen besproken door Jo Dukers. Dan volgt een hoofdstuk over de uithoeve Abshoven behorende bij de abdij van Valdieu of Godsdal. Dit betreft de periode vanaf de 13e eeuw tot ca 1800, de periode dat de monniken van Valdieu de hoeve beheerden. Meestal was de hoeve verpacht aan een halfer (die de helft van de opbrengst zelf mocht houden, de andere helft was voor Valdieu), en er verbleven regelmatig monniken op Abshoven. Dit hoofdstuk bevat ook tot nu toe onbekend materiaal en wordt geschreven door Guus Janssen. Hoofdstuk drie gaat over Abshoven in de Franse Tijd, als het als kerkelijk goed is onteigend door de (Franse) staat en er een tijd lang een beroemde Franse veldmaarschalk, Louis Alexandre Berthier, prins van Neufchatel en Wagram eigenaar werd. Deze periode wordt beschreven door Jan Schrader. Dan volgt de periode 1820-1901: Abshoven is dan een particulier landgoed. Tijdens deze 80 jaar hebben we te maken met drie achtereenvolgende eigenaars-families, namelijk de families Strengnart (1820-1876), Cremers (1876-1882 met uitloper tot 1905) en Roberti (1882-1901). Tijdens een groot deel van deze periode was er weer een pachter op de boerderij (geheel verdwenen) en woonde de familie in het hoofdgebouw (waarvan nu nog alleen de kelders en een stuk van de begane grond als ruïne over zijn). Deze periode wordt besproken door René Lauwers.

Het volgende hoofdstuk is het hart van het boek: de periode van de zusters en hun kinderhuis 1901-1994, een periode waaraan nog vele Munstergeleners (en zij niet alleen) herinneringen hebben. De gebouwen die nu weer in gebruik genomen zijn stammen uit deze periode. 


Dit hoofdstuk start met een kroniek over die periode, samengesteld door Sjef Kubben en Harrie Gijsen. Dan volgt er een greep uit de herinneringen aan deze periode op Abshoven van personen die er op verschillende manieren mee te maken hebben gehad. Dat kan zijn als directeur, als groepsleider, als bewoner, als geestelijke, enzovoorts. Deze korte stukken zijn soms door hen zelf opgetekend of anders door middel van interviews. Hieraan werkten behalve (op de eerste plaats) de geïnterviewden o.a. mee: Jean van Haen, Marijke Geilen, Rob Pernot, Fons Morel en Harrie Strijkers. Aan het eind van dit hoofdstuk vinden we dan nog een fotogalerij over deze nog recente periode

Vervolgens beschrijven Peter Vossen en Harry Palmen de gebouwen van Abshoven zoals die waren vóór de brand, met extra aandacht voor architect Kayser, en met vele illustraties. Alle plannen die daarna zijn gemaakt worden vervolgens door Jo Dukers beschreven. Dan zet Guus Janssen nog eens uiteen of Abshoven na de brand nu wel of niet een monument moest blijven en geeft hij een overzicht van alle processen die daarover zijn gevoerd. Het laatste hoofdstuk is voor de nieuwe heren van Abshoven, René Joosten en Frank Bessems, die vertellen over hoe zij van een ruïne weer een bruikbaar gebouw maakten, wat zij daarbij allemaal tegenkwamen, en wat de nieuwe bestemming inhoudt. Ook hier weer tal van foto's die de restauratie illustreren. Een index sluit vervolgens het boek af, dat ruim 250 pagina's zal beslaan, en dat dus zeer ruim geïllustreerd is, grotendeels in kleur.

Verkoopprijs

De verkoopprijs voor het boek ‘Abshoven, wel en wee van een monument en zijn bewoners’

isvastgesteld op € 24,-.

 

Afhalen of bezorgen

Boeken die rechtstreeks zijn aangekocht via de Stichting Monografieën (zie verder bij ‘Aankoop van het boek bij Stichting Monografieën), kunt u afhalen bij de studiezaal van Erfgoedcentrum De Domijnen, Kapittelstraat 6 Sittard (dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur).

Verzendkosten boeken:

Nederland:                 €  4,25 per boek

Buitenland:                €  9,80 per boek

Meerdere boeken:     €  6,95 voor 2 tot 10 kg.

 

Aankoop van het boek bij Stichting Monografieën

U koopt het boek door € 24,- over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

Gelieve in uw mail het volgende op te nemen:

 1. het aantal exemplaren, 
 2. afhalen of bezorgen,
 3. het totale bedrag dat u overmaakt en
 4. uw (post)adres.

 

 Overige verkooppunten:

 • Sittard:  Boekhandel Krings, Brandstraat 23.
 • Sittard:  studiezaal Erfgoedcentrum De Domijnen (namens de stichting Monografieën), Kapittelstraat 6 Sittard (dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur). U kunt hier tevens voorgaande delen uit de serie monografieën uit het Land van Sittard aankopen. U betaalt dan niet ter plekke maar vult een verklaring tot betaling in.

 

Er wordt hard gewerkt aan het boek 'Barbou van Roosteren tot Born':

De geschiedenis van kasteel Born in dit deel beperkt zich tot de periode vanaf de Franse Tijd, waarin de familie Barbou kasteel Born verwerft en bewoont tot de fatale brand in 1930. Het is de periode waarin de bevoorrechte positie van de adel en geestelijkheid voor goed een einde neemt. De burgerlijke periode deed zijn intrede, ongeacht het gegeven, of de bewoners al dan niet van adellijke bloede waren.

De laatste telg uit het feodale geslacht De Leerodt, dat kasteel Born in bezit had, Maximiliaan, verkocht op 23 februari 1813 ten overstaan van notaris Franciscus Antonius Daniels in Aken de kastelen Born en Grasbroek met bijbehorende goederen aan de Maastrichtse industrieel Louis Mathieu de Gilissen, behorend tot de klasse van de “nouveau riches”.

Het huwelijk dat Louis Mathieu op latere leeftijd sloot met de 31 jaar jongere Marie Jeanne Josephine Henriette de Bounam de Rijckholt bleef kinderloos. Na zijn overlijden op 8 augustus 1828 te Maasticht, gingen de Bornse bezittingen over op Henri Lambert François Constantin de Cramer, zoon van zijn zuster Anne Marie Thérèse de Gilissen en Corneille Jean Joseph de Cramer.

Henri de Cramer huwde op 10 november 1829 in Meerssen met Lambertine Clementine Ransonet, van kasteel "De Canjel", waar het jonge paar zich aanvankelijk ook vestigde. In 1842, een jaar na het vertrek van August Calf graaf de Noidans van kasteel Born, nam Henri de Cramer zijn intrek in kasteel Born tot zijn overlijden op 7 mei 1865.

Zijn dochter Jenny Henriëtte Marie Clementine de Cramer erfde de goederen in Born en Grasbroek. Zij huwde op 13 juni 1853 in Born met Jean Etienne Barbou, die van moederszijde [Agnes Sybille de Plevits d’Álfens] erfgenaam was van kasteel Ter Borch in Roosteren en de Hof van St.-Joost onder Maasbracht. Daarmee deed de familie Barbou haar intrede in de geschiedenis van Born. Jean Etienne werd op 21 september 1810 geboren in Roermond. Zijn huwelijk met Jenny Cramer was slechts van korte duur. Nog binnen het eerste huwelijksjaar overleed Jean Etienne op 7 mei 1854 in Luik. Nog diezelfde maand werd zijn zoontje Jean Albert Octave Barbou geboren.

Zeven jaar later, op 14 mei 1861, trad Jenny De Cramer in Born opnieuw in het huwelijk met Amedée Louis Marie Antoine du Puis de Watremont, Brusselaar van geboorte. Uit dit huwelijk werd op 13 oktober 1862 in Born een zoon geboren: Henri Eugène Marie Lambert du Puis de Watremont.

Na het overlijden van haar tweede echtgenoot Amedée du Puis de Watremont in Luik op 11 januari 1882 en van Jenny de Cramer op 14 oktober 1904 op het kasteel te Born werden de vaste goederen in Born als volgt verdeeld: Jean Albert Octave Barbou, die op 28 mei 1876 in Antwerpen was gehuwd met Leontine Marie Berthe barones de Gruben, erfde kasteel Grasbroek. Zijn halfbroer Henri du Puis de Watremont kreeg kasteel Born toebedeeld.

De scheiding van de Bornse goederen duurde nauwelijks anderhalf jaar, want op 9 februari 1906 stierf de ongehuwd gebleven Henri du Puis de Watremont onverwacht op zijn kasteel in Born.

Enige erfgenaam was zijn halfbroer Jean Albert Octave Barbou, die ook kasteel "Ter Borch" in Roosteren tot zijn eigendom kon rekenen. In de volksmond hoort men nog steeds het gezegde, dat de Barbou’s van Born tot Roosteren lopend niet van hun eigendom hoefden te wijken. Bij Koninklijk Besluit van 4 december 1926 werd Jean Albert Octave het recht verleend, om voortaan de familienaam Barbou uit te breiden met de omschrijving “van Roosteren”. Een laatste genealogische ingreep was, dat Jean Albert Octave Barbou de bij de geboorte verkregen Belgische nationaliteit op 6 juni 1900  verruilde voor de Nederlandse.

Na het overlijden van zijn nog jonge echtgenote, Baronesse Leontine Marie Bertha de Gruben  op 1 september 1884 in Wijnegem bij Antwerpen, hertrouwde Jean Albert Octave met Marie Zoe Cecile de Rosen. Dit huwelijk bleef kinderloos. Uit het eerste huwelijk waren echter vier kinderen geboren: Marie Jeanne Charlotte Louisa, Paul Amedée Marie, Mathilde Marie Charlotte en Etienne Henri Charles Marie. De huwelijken van de eerste twee bleven kinderloos, het derde kind bleef ongehuwd.

Etienne, roepnaam Stephanus, erfde uiteindelijk de kastelen Born en Grasbroek. Hij was 16 april 1882 in Antwerpen geboren en huwde op 6 juni 1916 in Amby met Laure Francoise Marie Schoenmaeckers, die op 31 oktober 1890 in het Belgisch Rekem was geboren. Tot de brand van 1930 woonde het gezin op het kasteel in Born, daarna verhuisde het naar huize "Den Dekker", gelegen op de rand van het Limbrichterbos.

In het gezin van Etienne Barbou van Roosteren werden twee kinderen geboren. Het oudste kind Marie Thérèse Francoise werd op 7 juni 1917 in Maastricht geboren. Zij huwde met Francis Crewe-Jones en erfde kasteel Grasbroek, waar zij later met haar gezin ging wonen. Haar broer Jean Marie René‚ werd op 31 augustus 1919 in Born geboren. Deze huwde met Marie Jeanne Gerardine Pieters. Hij kwam in het bezit van kasteel Born en woonde lange tijd in de nog bestaande rentmeesterwoning in het kasteelpark. Vervolgens bouwde hij in de nabijheid van Grasbroek een nieuwe woning.

In het recente verleden zijn de gemeente Born en de Nederlandse Vereniging van Natuurmonumenten eigenaar geworden van respectievelijk het kasteelcomplex Born [1955] en kasteel Grasbroek [1984]. Het gunstige effect van beide eigendomsoverdrachten is geweest dat kasteel Grasbroek inmiddels in oude glorie is hersteld en dat de economie-gebouwen van kasteel Born na een gefaseerde restauratie ingericht konden worden tot gemeentelijk bestuurscentrum.

Aankoop van het boek bij Stichting Monografieën

 Vóór 1 oktober 2015:

koopt u het boek door € 18,50 over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

Gelieve in uw mail het volgende op te nemen:

 1. het aantal exemplaren, 
 2. afhalen of bezorgen,
 3. het totale bedrag dat u overmaakt en
 4. uw (post)adres.

Ná 1 oktober 2015:

koopt u het boek door € 24,00 over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

Gelieve in uw mail het volgende op te nemen:

 1. het aantal exemplaren, 
 2. afhalen of bezorgen,
 3. het totale bedrag dat u overmaakt en
 4. uw (post)adres.

 

Afhalen of bezorgen

Boeken die rechtstreeks zijn aangekocht via de Stichting Monografieën kunt u afhalen bij de studiezaal van Erfgoedcentrum De Domijnen, Kapittelstraat 6 Sittard (dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur).

Verzendkosten boeken:

Nederland:                 €    4,-     per boek

Buiten Nederland:      €  11,25  per boek

Meerdere boeken:      €    6,95  tot 10 kg.

 

Overige verkooppunten

Sittard: Boekhandel Krings, Brandstraat 23.

Sittard: studiezaal Erfgoedcentrum De Domijnen (namens de stichting Monografieën), Kapittelstraat 6 Sittard (dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur). U kunt hier tevens voorgaande delen uit de serie monografieën uit het Land van Sittard aankopen. U betaalt dan niet ter plekke maar vult een verklaring tot betaling in.

  

*) Klik hier voor:

een artikel over het 25-jarig bestaan van de Stichting Monografieën uit het Land van Sittard,

een overzicht van alle uitgaven van de stichting